W nawiązaniu do informacji przekazanych na zebraniu w dniu 14 września potwierdzamy możliwość wykonywania zdjęć w Archiwum Państwowym w Częstochowie.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie Pani mgr Elżbiety Surmy-Jończyk.

Zarządzenie nr 7

Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie

z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie kopiowania materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie

Na podstawie § 13 pkt. 2 ust. 7 Statutu Archiwum Państwowego w Częstochowie zarządza się, co następuje:

§ 1

Dopuszcza się kopiowanie materiałów archiwalnych przez użytkowników ich własnym sprzętem pod następującymi warunkami:

  1. Samodzielne kopiowanie nie może obejmować pełnych jednostek archiwalnych lecz jedynie nie więcej niż 75% każdej, z wyjątkiem tych, które zawierają jedną lub kilka (do 10) kart – te mogą podlegać kopiowaniu w całości.
  2. Wyłączone z kopiowania pozostają oryginały dokumentów, dla których istnieją mikrofilmy użytkowe lub kopie cyfrowe; w tym przypadku dopuszcza się fotografowanie obrazu z czytnika mikrofilmowego oraz wykonywanie usługowo przez Archiwum kopii z istniejących skanów.
  3. Każdorazowe kopiowanie dokumentacji archiwalnej własnym sprzętem musi być poprzedzone złożeniem przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji zamiaru samodzielnego wykonywania kopii materiałów archiwalnych własnym sprzętem, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz uzyskaniem dopuszczenia do samodzielnego kopiowania.
  4. Samodzielne kopiowanie może odbywać się tylko przy użyciu amatorskich aparatów cyfrowych w świetle zastanym bez użycia lamp błyskowych i bez użycia statywu.
  5. Obiekty poddawane kopiowaniu nie mogą być przenoszone przez użytkownika i umieszczane w lepiej oświetlonych miejscach, np. na parapecie okna.
  6. Obiekty mogą być fotografowane jedynie na stole, na którym wykorzystywane są przez użytkownika materiały archiwalne, ułożone tak jak do bezpośredniej lektury. Niedopuszczalne jest dodatkowe dociskanie, rozprasowywanie, obciążanie pofalowanych lub trudno otwierających się obiektów w celu uzyskania lepszej reprodukcji.
  7. Aparat fotograficzny powinien być ustawiony w trybie tzw. „cichym”, tak aby dźwięk migawki nie przeszkadzał innym użytkownikom pracowni naukowej.

§ 2

  1. Samodzielne kopiowanie dokumentacji archiwalnej z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie jest dozwolone tylko i wyłącznie jako forma wsparcia procesu udostępniania akt w pracowni naukowej wyłącznie na własny użytek badawczy użytkownika zasobu archiwalnego.
  2. Nie dopuszcza się samodzielnego kopiowania materiałów archiwalnych, których charakter lub treść wskazywałaby na potrzebę wyszukiwania pojedynczych danych dotyczących osób fizycznych z większego ich usystematyzowanego zestawu lub zbioru.

§ 3

Traci moc § 2 pkt. 7 Zarządzenia nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia cennika za świadczone usługi archiwalne.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie
mgr Elżbieta Surma-Jończyk

Tekst zarządzenia oraz Załącznik nr 1 - Deklaracja zamiaru samodzielnego wykonywania kopii materiałów archiwalnych własnym sprzętem użytkownika zasobu archiwalnego do pobrania tutaj.


Logowanie