Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie zaprasza na kolejne Zebranie Naukowe, które odbędzie się 14 marca (środa), o godz. 17.00, w sali 26 Instytutu Historii AJD (Al. Armii Krajowej 36a). Prof. Dariusz Złotkowski przedstawi temat: „PAŃSTWO KŁOBUCKIE” NA PRZESTRZENI XIX WIEKU.

Profesor Dariusz Złotkowski ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie w 1982 r. obronił pracę magisterską pt. Stosunki polsko-litewskie od końca XIX wieku do 1923 roku, napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Chlebowczyka. W 1989 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnej Akademii im. Jana Długosza), najpierw w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Filologii Polskiej, a od 1990 r. w Zakładzie Historii Nowożytnej w Instytucie Historii. W 1992 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim pt. Udział Zakonu OO Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Promotorem rozprawy był prof. Andrzej J. Zakrzewski, a recenzentami: prof. Andrzej Zahorski (UW) i prof. Jerzy Grobiś (UŁ). Natomiast w 2002 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się jego kolokwium habilitacyjne, na podstawie książki Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. Studium gospodarcze, Częstochowa 2001 Profesor Dariusz Złotkowski jest obecnie Dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Kierownikiem Zakładu Historii XIX Wieku w Instytucie Historii AJD. Jest też wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie oraz członkiem Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Zajmuje się badaniem dziejów politycznych, społecznych i gospodarczych Polski w XIX w. oraz historią Częstochowy i regionu częstochowskiego.

W swoim dorobku naukowym prof. D. Złotkowski ma pięć monografii: Udział Zakonu OO Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku, Częstochowa 1994; Życie zawodowe i rodzinne Stanisława Polakowskiego 1880–1943 – nauczyciela szkół wiejskich, w świetle jego notatek i korespondencji, Częstochowa 1995; Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. Studium gospodarcze, Częstochowa 2001; Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowie (dawniej K. Szwede), Częstochowa 2006; Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie w 1909 roku w świetle prasy polskiej, Częstochowa 2009. Oprócz tego wydał już trzy tomy materiałów źródłowych z cyklu: „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi …”. Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, część I, Częstochowa 2005, część II, Częstochowa 2006, część III, Częstochowa 2011. Jest też autorem wielu artykułów naukowych poświęconych historii politycznej, gospodarczej i społecznej ziem polskich w XVIII i XIX w. oraz historii Częstochowy i regionu częstochowskiego w tym okresie dziejów.

Tematem wystąpienia prof. Dariusza Złotkowskiego będą losy „Państwa Kłobuckiego” na tle dziewiętnastowiecznych przemian gospodarczych. „Państwo Kłobuckie” (dobra Ostrowy) było spuścizną starostwa kłobuckiego, które od połowy XVII w. niemal do upadku Rzeczypospolitej znajdowało się w rękach Zakonu OO. Paulinów z Jasnej Góry. Z chwilą zaboru tych ziem przez państwo pruskie (w wyniku II rozbioru) dobra te zostały najpierw nadane Krystianowi hr. Haugwitzowi, a następnie były własnością Lemańskich, hr. Donnersmarcków, by u schyłku XIX w., już pod nazwą dobra Ostrowy, stać się własnością carskiej rodziny panującej. Ten rozległy kompleks dóbr ziemskich i lasów, w ciągu 120 lat podlegał procesom gospodarczym charakterystycznym dla XIX w.: najpierw rozwojowi przemysłu finansowanego przez Bank Polski (do poł. XIX w.), następnie procesowi uwłaszczenia po powstaniu styczniowym, a ostatecznie kapitalizacji u schyłku XIX w. Organizacyjnie i gospodarczo, jako jednostka zwarta, „Państwo Kłobuckie” przestało funkcjonować z chwilą odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.

Maciej Trąbski
Sekretarz PTH O/Częstochowa


Logowanie